Všeobecné obchodní podmínky


Společnost STRAKOŠ nábytek s.r.o., se sídlem 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 1264/9, IČ: 07376901, DIČ: CZ 07376901, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp.zn. C 75593 (dále jen „prodávající“)I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) shora jmenovaného prodávajícího upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), vzájemné práva a povinnosti smluvních stran vznikající z kupní smlouvy uzavírané prostřednictvím webového rozhraní obchodu provozované na internetové adrese www.strakos.eu (dále jen „e-shop) mezi prodávajícím a jinou osobou (dále jen „kupující“).


2) Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanovením VOP.


3) Tyto VOP mají účinnost dnem 23. 02. 2023 a nahrazují předcházející znění těchto podmínek.


4) Prodávající si vyhrazuje právo tyto VOP měnit a doplňovat podle vlastního uvážení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.


5) Tyto VOP se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění a kupující je na ně dostatečně předem upozorněn a má možnost se s nimi seznámit před odesláním své objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že byl s jejich obsahem seznámen, jakož i s reklamačním řádem prodávajícího a zásadami zpracování osobních údajů a bez výhrad souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Po dokončení objednávky bude kupujícímu zasláno e-mailové potvrzení této objednávky. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP, Reklamačního řádu a Zásad ochrany osobních údajů.


6) Tyto VOP jsou dále v souladu se zákonem č. 634/1992 Sb.o ochraně spotřebitele v aktuálním znění a v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).


7) Za okamžik uzavření kupní smlouvy se považuje okamžik potvrzení objednávky prodávajícím. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována v souladu s příslušnými právními předpisy za účelem jejího úspěšného splnění, případně za dalšími účely (více v Zásadách ochrany osobních údajů), a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem e-shopu a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho e-shopu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel používá.


8) Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí nabízeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.


9) Kupující bere na vědomí, že všechny rozměry uvedené u konkrétního zboží jsou uvedeny s možnou odchylkou v rámci přípustné tolerance stanovené příslušnými normami ČSN.


10) Kupující prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že obrazové informace k nabízeným produktům jsou pouze ilustrativního charakteru. Odstíny barev se nemusí plně shodovat s obrázky v internetovém obchodě resp. zobrazení barev se může lišit dle nastavení elektronického zařízení kupujícího a není důvodem k reklamaci. Na tuto skutečnost je kupující upozorněn před odesláním objednávky.II.

UŽIVATELSKÝ ÚČET


1) Na základě registrace kupujícího provedené na e-shopu může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to e-shop umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2) Při registraci na e-shopu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.


3) Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.


4) Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.


5) Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než pět let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).


6) Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.III.

VYMEZENÍ POJMŮ 


1) Dodavatel - prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu boží nebo poskytnuté služby. Zákazníkem našeho e-shopu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který je podnikatelem.


2) Kupující – spotřebitel – je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené VOP občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.


3)
Kupující – podnikatel – je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 Občanského zákoníku.

4)
Pro úpravu vztahů mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se nepoužijí zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli s výjimkou ustanovení § 2160, které se výslovně uplatní pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem. Dále se pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem nepoužijí ustanovení o Smlouvách uzavíraných distančním způsobem a smlouvách uzavíraných mimo obchodní prostory (část čtvrtá hlava I díl 4, oddíl 2), zejména potom ustanovení § 1829 a násl. Občanského zákoníku). Pro vztah mezi prodávajícím a kupujícím – podnikatelem se výslovně vylučuje ustanovení § 1924 Občanského zákoníku; kupující – podnikatel nemá nárok na náhradu účelně vynaložených nákladů při reklamaci. Kupující – podnikatel dále nemá nárok na náhradu škody, která byla způsobena vadným výrobkem v souladu s § 2943 Občanského zákoníku, bezvadným výrobkem, při montáži nebo instalaci výrobku či jakkoli jinak v příčinné souvislosti s výrobkem. Pro vztah mezi Kupujícím – podnikatelem a prodávajícím se neuplatní zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).


5) Kupní smlouva - Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. K uzavření kupní smlouvy nedochází odesláním objednávky kupujícím prodávajícímu. Kupní smlouva vzniká okamžikem potvrzení objednávky kupujícího prodávajícím. Od tohoto momentu vznikají mezi kupujícím a prodávajícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a VOP, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Uzavření kupní smlouvy bez sjednání všech jejích náležitostí stanovených občanským zákoníkem je ve smyslu ustanovení § 1726 občanského zákoníku vyloučeno. Prodávající dále v souladu s ustanovením § 1740 odst. 3) občanského zákoníku vylučuje přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou.


6) Místo dodání zboží – místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.IV.

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY A NEMOŽNOST PLNĚNÍ


1)
Veškerá prezentace zboží umístěná na e-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.


2) E-shop obsahuje seznam zboží a služeb nabízených prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží a služby. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a služeb a ceny tohoto zboží a služeb zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Zboží je dodáváno bez dekoračních doplňků, se kterými je případně vyobrazeno, pokud není výslovně uvedeno jinak.


3) E-shop obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené na e-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky pokud není dohodnuto jinak.


4) Kupní smlouva je uzavírána prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, které umožňují samostatné spojení a uložení dat.


5) Pro objednání zboží a služby vyplní kupující objednávkový formulář na e-shopu.


6) Podmínkou platnosti elektronické objednávky kupujícího je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí v objednávkovém formuláři, včetně e-mailové adresy kupujícího, na kterou mu bude zaslán potvrzující e-mail o přijetí objednávky.


7) Osobní údaje, které uvede kupující v objednávkovém formuláři, jsou použity pouze pro zaslání objednaného zboží a pro komunikaci se zákazníkem.


Objednávkový formulář obsahuje zejména informace:


 • o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • cenu zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží,
 • identifikaci kupujícího včetně místa doručení zboží,
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále společně jen jako „objednávka).

8) Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ potvrdit objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení objednávky potvrdí odpovědí obdržení objednávky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Pokud je možné dodání jen části objednaného zboží, prodávající bez zbytečného odkladu o této skutečnosti kupujícího informuje. Žádná další individuální potvrzení nejsou prováděna, pokud to není potřeba pro upřesnění objednávky.


9) Kupující je povinen uvést v objednávce zboží správně a pravdivě všechny požadované údaje. Prodávající není povinen zkoumat pravdivost, správnost či aktuálnost uvedených údajů a nenese odpovědnost za prodlení, újmu ani jiné následky způsobené uvedením nesprávných, nepravdivých či neaktuálních údajů kupujícím.


10) Předmětem koupě na základě kupní smlouvy je zboží uvedené v závazném potvrzení objednávky ze strany prodávajícího, kterým se uzavírá kupní smlouva (dále též jen „zboží“). Předmětem smlouvy ani součástí kupní ceny není montáž a výnos zboží. Montáž a výnos zboží při objednávkách v e-shopu není poskytována. Informace o zboží dostupné na e-shopu jsou uváděny podle aktuálně dostupných údajů a informací. Rozhodující jsou údaje o zboží včetně kupní ceny v okamžiku, kdy kupující doručí objednávku prodávajícímu. Vyobrazené odstíny výrobku se mohou lišit v závislosti na individuálním nastavení technických parametrů monitoru každého kupujícího. Vyobrazené doplňky, příslušenství a dekorativní předměty nejsou součástí zakoupeného zboží, pokud není výslovně v popisu zboží uvedeno jinak.


11) Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).


12) Dodatečné změny a doplňky v již učiněné objednávce ze strany kupujícího musí být učiněny prostřednictvím e-mailu uvedeného v záhlaví, takové změny a doplňky jsou však účinné vůči prodávajícímu až po odsouhlasení prodávajícím.


13) Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek). 


14) Zboží prodávané prostřednictvím e-shopu je především nábytek a další příbuzné zboží blíže specifikované v e-shopu.


15) V případě, že to e-shop umožňuje, kupující provádí objednávku zboží:

 • Bez registrace ve webovém rozhraní obchodu, tj. přímo prostřednictvím rozhraní obchodu (vyplněním formuláře či jinak)
 • Prostřednictvím e-mailové komunikace s prodávajícím zasláním objednávky na kontaktní e-mail prodávajícího
 • Prostřednictvím telefonické objednávky na kontaktní telefon prodávajícího a to v pracovní dny od 7 do 15:30 hod.

16) Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.


17) Závazek prodávajícího dodat zboží dle kupní smlouvy zcela či zčásti zaniká, pokud se stal zcela či zčásti nesplnitelným (např. z důvodu vyčerpání skladových zásob a ukončení výroby nebo dodávek zboží, nebo v důsledku působení vyšší moci). Týká-li se nemožnost dodání pouze některého zboží, které je předmětem kupní smlouvy, zaniká závazek prodávajícího pouze zčásti, a to v rozsahu zboží, které nelze dodat, není-li dále uvedeno jinak. Nemožnost dodání zboží prokazuje prodávající. V. 

KUPNÍ CENA, NÁKLADY SPOJENÉ S DODÁNÍM A PLATEBNÍ PODMÍNKY


1)
Ceny zboží uváděné v e-shopu jsou konečné, tj. včetně DPH a všech souvisejících poplatků a nákladů, které hradí kupující. Konečná cena je uvedena v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky. Informace o nákladech spojených s dodáním zboží a zvoleným způsobem úhrady kupní ceny jsou rovněž zobrazeny v objednávkovém formuláři ještě před odesláním objednávky.


2) Způsob úhrady si kupující zvolí při provádění objednávky v objednávkovém formuláři. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 • v hotovosti nebo platební kartou při zaslání zboží na dobírku, kdy tato úhrada je zpoplatněna částkou 49,- Kč.
 • v hotovosti nebo platební kartou při osobním odběru v místě sídla e-shopu, kdy tato úhrada je zpoplatněna částkou 49,- Kč.
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, kdy informace k platbě budou zaslány e-mailem po zpracování Vaši objednávky. Takto uhrazená kupní cena musí být na účet prodávajícího připsána před dodáním zboží kupujícímu. Tato úhrada je zdarma.
 • popřípadě jiným dohodnutým způsobem.

3) Prodávající je oprávněn před dodáním zboží požadovat zálohu kupní ceny v jím stanovené výši.


4) Kupující odesláním objednávky uděluje prodávajícímu souhlas ve smyslu ust. § 26 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DPH“), se zasláním daňovým dokladů vystavených prodávajícím v elektronické podobě na svou e-mailovou adresu, kterou uvedl v objednávce.VI.

TERMÍN DODÁNÍ, DOPRAVA, CENA ZA DOPRAVU


1)
Po zpracování objednávky bude vždy kupující informován emailem, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce o předběžném termínu dodání. Běžná dodací doba je cca do 14 pracovních dní. Průměrná doba dodání je 7,5 dne. V případě osobního převzetí zboží bude kupující informován telefonicky nebo emailem, a to na telefonní číslo nebo adresu elektronické pošty uvedené v objednávce. Dodací doba se počítá od potvrzení objednávky ze strany prodávajícího.


2) Místem dodání zboží je místo dodání uvedené v objednávce, nedohodnou-li se kupující a prodávající jinak. Pokud je zboží kupujícímu doručováno mimo provozovnu prodávajícího, prodávající zajistní doručení zboží prostřednictvím spolupracujícího dopravce v místě dodání.


3) Prodávající dodává zboží pouze na území České republiky, pokud se následně prodávající s kupujícím nedohodne jinak.


4) Prodávající je oprávněn rozdělit celkovou dodávku zboží, které je předmětem kupní smlouvy, do několika částečných dodávek. Každá taková částečná dodávka je považována za samostatné plnění pro účely DPH.


5) Zboží může být v závislosti na povaze dodáváno v celku i demontovaném stavu.


6) Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.


7) Pro účely doručování zboží na adresu mimo provozovnu prodávajícího kupující souhlasí s předáním údajů týkajících se jeho osoby dopravci v rozsahu nezbytném pro řádné doručení zboží.


8) Paušální cena dopravy na jednu adresu v rámci ČR je 380,- Kč. Cena za dopravu je uvedena včetně DPH a poplatků.


9) Výnos a montáž zboží nejsou součástí kupní ceny a prodávajícím nejsou poskytovány.


10) Kupující se povinen poskytnout prodávajícímu a dopravci veškerou součinnost a informace nezbytné k řádnému dodání zboží. Neposkytne-li kupující součinnost nezbytnou k řádnému doručení zboží, bude nedoručené zboží vráceno dopravcem prodávajícímu. V případě, že bude nutné zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.


11) Kupující je povinen zajisti v dohodnutém termínu přístupovou cestu ke sjednanému místo dodání a převzetí zboží.


12) Dodávané zboží může být dodáváno pod jiným názvem, než je uvedeno v e-shopu (např. z důvodu změny názvu u výrobce) s tím, že kvalita, popis, vlastnosti i vzhled zboží koresponduje s nabídkou uvedenou v eshopu, pouze se liší název zboží.


13) Kupující je povinen při převzetí společně s dopravcem zboží řádně zkontrolovat, zejména neporušenost obalu zboží, zda zboží není zjevně poškozeno a zda dodávka není neúplná (chybějící balení, balík). Pokud kupující při dodání zboží přepravcem zjistí poškození zásilky, o němž má za to, že bylo způsobeno při přepravě, nebo pokud počet skutečně dodaných balíků neodpovídá počtu balíků uvedených na přepravním listu dopravce, je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. V případě, že takové zboží kupující od dopravce převezme, popíše stručně porušení nebo poškození obalu, poškození zboží nebo chybějící zboží (počet balení, balíků) jako výhradu do přepravního listu dopravce a následně vypíše reklamační formulář na internetové stránce prodávajícího (zde) včetně fotodokumentace poškozeného zboží nebo obalu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena. Kupující by pokud možno neměl se zásilkou nijak manipulovat a měl by zajisti uchování obalu, ve kterém mu byla zásilka doručena. V případě, že kupující nepotvrdí na přepravním listu dopravce daná poškození či neúplnost nebo nezašle do 2 pracovních dnů ode dne, kdyby byla kupujícímu zásilka doručena prodávajícímu má se za to, že obal zboží byl neporušen a dodávka byla úplná.


14) Po převzetí zboží je kupující povinen dodané zboží prohlédnout, zejména zda zboží je v odpovídajícím barevném provedení a materiálu a zda nechybí žádná její část v souladu s montážním návodem. Zjistí-li kupující závadu, je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne, kdy byla kupujícímu zásilka doručena oznámit tuto skutečnost prodávajícímu. Učinit tak může kupující dvěma způsoby: vypíše reklamační formulář na internetové stránce prodávajícího (zde) včetně fotodokumentace popisující předmět reklamace. Tato prohlídka musí být provedena před montáží zboží. V opačném případě může dojít ke znehodnocení zboží a v případě, že kupující odstoupí od smlouvy, může prodávající požadovat po kupujícím náhradu vzniklé škody. Kupující je povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží. Úhrada těchto nákladů a škody proběhne tím, že kupní cena, která je prodávajícím v případě odstoupení vrácena, je o tyto náklady a škodu odpovídajícím způsobem snížena.


15) V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, platí ještě následující uvedená ustanovení tohoto článku VOP.


16) Dodací lhůty se prodlužují v případě, že prodávajícímu v plnění zabrání dočasně nebo trvale vyšší moc, jako mimořádná nepředvídatelná a neodvratitelná překážka, vzniklá nezávisle na jeho vůli. Toto platí i v případě, jestliže tyto okolnosti nastanou u dodavatelů a subdodavatelů prodávajícího. Povinnosti k náhradě se škůdce zprostí, prokáže-li, že mu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně nebo trvale zabránila neobvyklá překážka vzniklá mimo sféru škůdcovy kontroly, ohledně které nebylo možno rozumně očekávat, že by s ní škůdce počítal v době uzavření smlouvy a jejímž důsledkům nebylo možné zabránit i přes veškerou rozumně vynaloženou péči. Shora uvedené platí i pro okolnosti, které by za splnění shora uvedených podmínek zabránili prodávajícímu v jeho plnění kupujícímu.


17) Prodávající vylučuje odpovědnost za újmu (s výjimkou újmy způsobené člověku na jeho přirozených právech, anebo způsobené úmyslně či z hrubé nedbalosti), ke které by mohlo u kupujícího dojít na základě uzavřené kupní smlouvy s prodávajícím. Kupující toto výslovně bere na vědomí.VII.

PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ


1) Práva a povinnosti související s právy z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a rovněž ustanoveními § 2161 až § 2174 občanského zákoníku). Prodávající odpovídá za to, že zboží má vlastnosti uvedené v kupní smlouvě a je bez vad.


2) Práva z vadného plnění, postup pro uplatnění těchto práv (reklamace) a způsoby jeho vyřízení jakož i místo a čas přijímání reklamací a lhůty pro rozhodnutí o reklamaci a její vyřízení jsou upraveny v reklamačním řádu, který tvoří nedílnou součást těchto OP a je dostupný na www.strakos.eu.VIII.

ZRUŠENÍ A STRONO OBJEDNÁVKY


1) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující kupní cenu zboží úplně nebo částečně uhradil, a kupující nesouhlasí s poskytnutím jiného zboží, a ani s náhradním jiným plněním, s jinou dodací lhůtou, vrátí prodávající kupujícímu uhrazenou kupní cenu do 14 dnů bankovním převodem na jeho účet. K uzavření kupní smlouvy v tomto případě nedojde.


2) Kupující má právo zrušit (stornovat) svoji objednávku do 12 hodin od jejího potvrzení a to písemným oznámením zaslaným na adresu prodávajícího, a nebo e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího info@strakos.eu v případě, že kupní cena nebyla dosud uhrazena a zboží nebylo dosud doručeno. Při zrušení objednávky je nutné uvést jméno kupujícího, e-mail a číslo objednávky.IX.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY KUPUJÍCÍM


1) Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (např. výšivka, atypické rozměry zboží, upravení rozměrů dle požadavku),
 • o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit

2) Nejedná-li se o případ uvedený v předchozím odstavci či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího. Při odstoupení je kupující povinen uvést číslo objednávky, datum nákupu, číslo účtu pro vrácení peněz a předložit originál nebo kopii dokladu o koupi zboží. Zásilky, ze kterých není patrné, proč byly prodávajícímu zaslány, budou vráceny odesílateli.


3) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.


4) V případě odstoupení od kupní smlouvy dle tohoto čl. VOP obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal, pokud se s kupujícím nedohodl jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.


5) Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy pouze ohledně části dodaného zboží, vrátí mu prodávající poměrnou část nákladů na dodání, která odpovídá poměru kupní ceny zboží dotčeného odstoupením od smlouvy k celkové kupní ceně zboží, které bylo předmětem kupní smlouvy.


6) Kupující bere na vědomí, že nárok na úhradu škody vzniklé na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.


7) Náklady na dopravné zboží ze strany kupujícího při odstoupení od smlouvy si kupující hradí sám a není oprávněn požadovat jejich vrácení od prodávajícího.


8) Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.


9) V případě, že kupující zboží kupuje v souvislosti s předmětem své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, ustanovení tohoto článku VOP se nepoužijí (tedy v takovém případě kupující právo na odstoupení dle tohoto článku VOP nemá) a platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.X.

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY PRODÁVAJÍCÍM


1) Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy za podmínek stanovených zákonem a dále tehdy, pokud ještě nebylo kupujícímu dodáno zboží a prodávající prokáže, že: 

 • kupující v minulosti porušil závazek z kupní smlouvy s prodávajícím a prodávajícímu tím vznikla škoda, která nebyla kupujícím nahrazena;
 • kupující svou objednávkou porušil podmínky cenové či jiné prodejní akce prodávajícího (zejm. objednáním nadlimitního počtu zboží); 
 • došlo ke zneužití nabídky a slevových akcí (zneužití nákupní příležitosti) kupujícím (např. sleva nabízená spotřebitelům je využita podnikatelem, a to i prostřednictvím několika zdánlivě spotřebitelských nabídek, popř. spotřebitel zboží nakoupí pod vícero identitami);
 • z objednávky a jednání kupujícího je nepochybně zřejmé, že kupující zjevně zneužívá práva nebo jinak jedná s nepoctivým úmyslem; 
 • kupující, který jako způsob doručení zvolil osobní odběr v provozovně prodávajícího, zboží nepřevzal ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jeho převzetí, a od konce této lhůty uplynulo již nejméně sedm (7) kalendářních dnů;
 • kupující neposkytl nezbytnou součinnost při doručení zboží a ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy prodávajícího nepřevzal nedoručené zboží v provozovně prodávajícího, ani neposkytl součinnost vyžadovanou prodávajícím k opakovanému doručení zboží, a od konce této lhůty uplynulo již nejméně sedm (7) kalendářních dnů.

2) Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit také, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má prodávající právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazuje prodávající i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu, popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.


3) Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit dále v případě nedostupnosti zboží, výrazné změny nákupní ceny zboží nebo v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic namísto čtyř, a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.XI.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ1) Osobní údaje, které kupující poskytne prodávajícímu v souvislosti s uzavřením a plněním kupní smlouvy, je prodávající oprávněn zpracovávat na základě oprávněného zájmu (tzn. bez souhlasu kupujícího) v rozsahu nezbytném ke splnění kupní smlouvy uzavřené s kupujícím včetně dodání a doručení zboží, případné montáže zboží a uplatnění práv z odpovědnosti za vady, či v rozsahu nezbytném k provedení opatření před uzavřením kupní smlouvy, které si vyžádal kupující.


2) Informace ke zpracování osobních údajů v souvislosti s nákupem zboží jsou k dispozici v samostatném dokumentu na webových stránkách dostupné zde.XII.

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


1) Spory mezi prodávajícím a kupujícím (spotřebitelem) vzniklé z kupní smlouvy, které se nepodařilo vyřešit mezi stranami přímo, je kupující oprávněn řešit formou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to u České obchodní inspekce se sídlem Štěpánská 567/15, PSČ 120 00, Praha 2. Bližší informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou dostupné na internetových stránkách České obchodní inspekce https://www.coi.cz/informace-o-adr/.


2) Návrh na zahájení řešení spotřebitelského sporu je kupující (spotřebitel) oprávněn podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy kupující (spotřebitel) uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Návrh na mimosoudní řešení sporu musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá, k návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici (zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.).
XIII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1) Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení VOP, reklamačního řádu, zásad ochrany osobních údajů a platnou cenu objednaného zboží včetně nákladů na dodání uvedenou v katalogu e-shopu, nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.


2) Veškeré smluvní vztahy vzniklé mezi kupujícím a prodávajícím při uzavření kupní smlouvy dle těchto podmínek se řídí právním řádem České republiky.


3) Tyto podmínky jsou vyhotoveny pouze v českém jazyce. Kupní smlouva může být uzavřena pouze v českém jazyce.


4) Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiných podmínkách. V takovém případě je dohoda smluvních stran nadřazena těmto smluvním podmínkám.


5) Vyřizování stížností kupujících zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@strakos.eu. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.


6) Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.


7) Tyto VOP jsou účinné od 23.02.2023 a vztahují se na kupní smlouvy uzavřené počínaje tímto dnem.